مهدي داوري
 

 

 • اطلاعات شخصی
  • نام: مهدي
  • نام خانوادگی: داوري
  • سمت: کارشناس ارشد آزمايشگاه شيمي و محيط زيست
  • تلفن: 56276634-021
  • فکس: 56276322-021
  • پست الکترونيکی: Davari@irost.org
  • نشانی: 

    
 • تحصيلات
 • کارشناسي ارشد شيمي فيزيك

 • تجارب کاری
 • - اسپكتروفتو متري جذب اتمي


  - اسپكتروفتومتري نشر اتمي


   - استخراج ( جامد- مايع، مايع- مايع)


  - كروماتوگرافي و انواع روش هاي آن

 • زمينه های مورد علاقه کاری و تحقيقاتی
 • - استخراج عناصر از كاني هاي فلزي
  - اندازه گيري عناصر در محيط ها و نمونه هاي حقيقي
  - كاربرد آمار در آناليز داده هاي شيميايي

 • سمينارها
 • - برگزاري دوره آموزشي کروماتوگرافي و جذب اتمي - به عنوان مدرس


  - برگزاري دوره آموزشي جذب اتمي و روش هاي اندازه گيري عناصر در محيط هاي حقيقي - به عنوان مدرس


  - برگزاري دوره آموزشي کروماتوگرافي با کارايي بالا و کاربرد هاي آن -به عنوان مدرس

 • دوره های آموزشی
 • - كارگاه آموزشي كاربردهاي تخصصي FTIR در شيمي
  - کارگاه آموزشي پيشرفته کاربردهايNMR در شيمي
  - کارگاه آموزشي مکانيک پيشرفته
  - کارگاه آموزشي کمومتريکس
  - کارگاه آموزشي کروماتوگرافي گازي و اسپکتروسکوپ جرمي

 • طرحهای پژوهشی (مجری/همکار/ناظر)
 • - استحصال عانصر نادر خاکي از کاني هاي فلزي
  - استحصال امدانپوم از کاني هاي راديواکتيو
  - تهيه و قالب گيري پوکه هاي سوزشي

 • انتشارات (کتاب/مقاله/ترجمه/اختراع)
 • - بررسي رفتار سينتيکي يد با کراون استرها


  - بررسي تاثيرات اسيدي در استخراج اورانيوم


  - بررسي رفتار سنرژيک استخراج کننده ها در استخراج اورانيوم


  - بررسي اثرpH در ميزان جذب ذغال فعال


   - توليد پوکه هاي سوزشي توپ هاي جنگي