علي پرچ
 

  رزومه انگليسی

 • اطلاعات شخصیعلي پرچ
  • نام: علي
  • نام خانوادگی: پرچ
  • سمت: کارشناس ارشد آزمايشگاه کروماتوگرافي و اسپکتروسکوپي آزمايشگاه هاي مرجع
   كارشناس دستگاه HPLC
  • تلفن: 56276609-021
  • فکس: 56276322-021
  • پست الکترونيکی: parach@irost.org
  • نشانی: 

    
 • تحصيلات
 • کارشناسي ارشد شيمي کاربردي

 • تجارب کاری
 • زمينه های مورد علاقه کاری و تحقيقاتی
 • سمينارها
 • دوره های آموزشی
 • طرحهای پژوهشی (مجری/همکار/ناظر)
 • انتشارات (کتاب/مقاله/ترجمه/اختراع)